DWG: tuinimport in Tilburg

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

DWG: tuinimport in Tilburg

Nederlands mailing list
Afgelopen jaar is rond een import van tuinen in Tilburg een hele discussie gevoerd op het forum:


Om iedereen de gelegenheid te geven om aan die discussie een goede afsluiting te geven, vraag ik jullie om (als je je geroepen voelt) op het forum je stem te laten horen.


Met vriendelijke groet,

Marc Zoutendijk.
OpenStreetMap Foundation  
Data Working Group  


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl