Importvoorstel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Importvoorstel

Multi Modaal
Beste talk-lezers,

Zoals gemeld op https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=61493 wil ik jullie graag op de hoogte stellen van een import-voorstel voor BGT-data specifiek voor kleine poldersloten in Rijnland.

Zou ik om praktische redenen mogen voorstellen om eventuele vragen via het forum te stellen in plaats van via deze mailinglist, aangezien het forum actiever lijkt en dit onderwerp ook op nog op de import-mailingslijst moet worden besproken (als we het ook op deze mailinglijst zouden bespreken, dan zou de discussie op 3 plekken tegelijk plaatsvinden)

Hartelijke groet.

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl