Martien de Haas is niet aanwezig

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Martien de Haas is niet aanwezig

Martien de Haas

I will be out of the office starting Tue 13-07-2010 and will not return until Mon 02-08-2010.

Ik ben met vakantie van dinsdag 13 juli en ben weer terug op maandag 2 augustus.
Indien nodig kunt U contact opnemen met NMI: tel 0317-467700
_______________________________________________
udig-users mailing list
[hidden email]
http://lists.refractions.net/mailman/listinfo/udig-users